WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ W BRNIU

Kandydata do klasy I w roku szkolnym 2022/2023
1. Dane osobowe kandydata
w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
2. Dane teleadresowe kandydata
3. Dane teleadresowe rodziców/opiekunów prawnych (jeżeli jest inny niż kandydata)
Telefon do rodziców/ opiekunów
E-mail rodzica/opiekuna prawnego
4. Ukończona szkoła
5.Kolejność wyboru szkoły i zawodu

Do wniosku załączam:

Lp. Nazwa dokumentu TAK NIE
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2. Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
3. Zaświadczenie lekarskie (skierowanie na badania do odbioru w sekretariacie szkoły)
4. Dwa podpisane zdjęcia
5. Karta informacyjna (szczepień i zdrowia)
6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949 )oraz rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
8. Dokument oświadczający objęcia dziecka piecza zastępcza zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( DZ. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.)
9. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **
10. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczna poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
11. Zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu z dniem 01.09.2022r. ****
** dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia
**** dotyczy branżowej szkoły I stopnia

Dokumenty wymienione w tabeli w punktach 1, 2, 6, 7 brane są pod uwagę tylko w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego


Potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany jest przedłożenie od 24 czerwca do 12 lipca 2022 roku: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).